Framtiden kräver strategiskt och snabbrörligt arbete

Hur ser framtiden egentligen ut? Det enda vi egentligen vet säkert är att vi inte vet hur den kommer att gestalta sig. Något vi verkligen fått bevis på i år.

Våra fyra strategiska områden

Tillsammans har vi arbetat fram fyra fokusområden som är grunden i vår jobbkultur. Med vår gemensamma grund kan vi tryggt fortsätta vår utveckling i våra olika uppdrag.

1

Ledarskap

Vi är en stor verksamhet med mellan 800-1000 medarbetare, vilket innebär att ledarskapet är oerhört viktigt. Det måste vara samstämt om vi ska kunna förändra synsättet.

2

Medarbetarskap

Varje medarbetare fyller en viktig funktion, men det gäller att förstå sin egen roll. Vem är jag i organisationen? Vilket är mitt bidrag till helheten?

3

Kommunikation

Kommunikation efterfrågas ständigt och är tydligt kopplat till ledarskapet. Det krävs kommunikation i alla led för att det ska fungera.

4

Dialog

Genom samtal etableras en värdefull kontakt mellan oss alla. Vi måste skapa former för att föra dialog med alla medarbetare.

Utmaningar, möjligheter och lärdomar

Alla verksamheter inom omsorgs- och socialförvaltningen har utmaningar, men samtidigt enorma möjligheter att skapa goda förutsättningar för våra medborgare. Vår förvaltning ser de prövningar och utmaningar vi ställs inför som lärdomar som vi tar med oss för att fortsätta skapa tjänster som bidrar till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

Utvecklingsområden för en gemensam förändringsresa

Omsorgs- och socialförvaltningen står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, kompetens- och resursbrist samt allt högre förväntningar från medborgare och medarbetare. För att möta denna utveckling måste digitaliseringens möjligheter användas i verksamheten för att optimera vår verksamhet och uppfylla de förväntningar som ställs på oss.

Vi har identifierat behov av utveckling inom fyra övergripande och prioriterade utvecklingsområden för att öka takten i vår digitala omställning.

Tillgänglighet & transparens

Vi ska vara lätta att nå och förstå.

Kompetens & medskapande

Vi ska gå från passiva utförare och åskådare till aktiva medskapare och deltagare.

Utveckling & innovation

Vi ska ta till oss ny kunskap och ny teknik och omsätta det till nytta för vår verksamhet.

Effektivitet & kvalitet

Vi ska göra rätt saker på rätt sätt.

Nästa