Barns rättigheter och barnkonventionen

Omsorgs- och socialförvaltningen verkar för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Barnets bästa är en självklar del i vårt arbete och barnen ges möjlighet att vara delaktiga i alla frågor som rör dem. Arbetet inom förvaltningen följer barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

3

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

6

Alla barn har rätt till liv och utveckling

12

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

0

Barn och unga i Mjölby kommun

0

Antal barn i ärenden inom socialtjänstens öppenvård

0

Barn i samarbetssamtal

0

Antal barn i ärenden gällande våld i nära relationer

Nästa